Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek a Mihály Loretta Georgina egyéni vállalkozó (…), mint üzemeltető („Üzemeltető”) által üzemeltetett honlapon kínált szolgáltatásokat (takarítás közvetítés) („Szolgáltatások”), és az erre vonatkozó szerződések megkötésének és módosításának a folyamatát foglalja magában, a szerződések tartalmára és részletes feltételeire tér ki.

A Felek között megkötött szerződések alapján a Szolgáltató a szolgáltatást megrendelő („Megrendelő”) természetes és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek részére nyújtja. A felek közötti szerződések megkötése („Szerződés”) a Megrendelő által kínált szolgáltatásoknak a www.lakastakaritas.hu oldalon történő közzétételével, („Ajánlattételre Történő Felhívás”), azoknak a Megrendelő által történő megrendelésével („Ajánlat”), illetve a megrendelt Szolgáltatások Üzemeltető általi visszaigazolásával, elfogadásával, („Ajánlat Elfogadása”) jön létre. A Megrendelő a Szolgáltatás megrendelésével jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az ÁSZF rögzíti, és jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag takarítási szolgáltatást közvetít, de szolgáltatást maga nem végez.

Abban az esetben, ha a felek egyedi szerződést kötnek, ha a közöttük létrejött egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik, úgy jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a szerződés által nem szabályozott kérdésekben. Abban az esetben, ha a Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései között eltérés/ellentmondás van, úgy jelen a felek között létrejött szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

 

1.- Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen dokumentum 2019.11.15-tól hatályos.

 

 

2.- A szerződő felek és az Üzemeltető által kínált szolgáltatások

a. A szerződő felek

A Szerződés a www.lakastakaritas.hu („Weboldal”) honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő, vagy és az Üzemeltető között jön létre.

Az Üzemeltető vonatkozó adatok a következőek:

Az Üzemeltető neve: Mihály Loretta Georgina egyéni vállalkozó

Az Üzemeltető székhelye: 1134 Budapest, Váci Út 47/b. Ajtó: Ü-1.

Az Üzemeltető képviseletére jogosult személy: Mihály Loretta Georgina egyéni vállalkozó

Az Üzemeltető adóazonosító száma: 57331627-1-41

A Megrendelők az alábbi személyek lehetnek:

jogi személyek

természetes személyek

fogyasztók

nem fogyasztónak minősülő természetes személyek

Azok a természetes személyek, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el, nem minősülnek fogyasztónak.

 

b. Az Üzemeltető által kínált szolgáltatások

Az Üzemeltető az alábbi szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) kínálja a Megrendelőknek.

Takarítási szolgáltatás közvetítése

Az Üzemeltető a Weboldalon közzétett szolgáltatások (csomagok) kínálatával lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelőket, és az Üzemeltetővel szerződő, takarítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat („Szolgáltatók”) összekösse, amely Szolgáltatók takarítási szolgáltatást nyújtanak a Megrendelőknek.

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető takarítási szolgáltatásokat nem nyújt, csak közvetít a Megrendelők és a Szolgáltatók között.

 

c. Az Üzemeltető által kínált Szolgáltatások ellenértékei

Az Üzemeltető a kínált szolgáltatások vonatkozásában mindig a Weboldalon közzétett árakat alkalmazza, beleértve az ott feltüntetett kedvezményeket és a kiegészítő szolgáltatások árait is.

A Szolgáltatások ellenértékének változására vonatkozó jogot az üzemeltető fenntartja. A Szolgáltatások ellenértékeit a Weboldalon azok időbeli hatályának feltüntetésével teszi közzé az üzemeltető.

 

 

3.- Az egyes szolgáltatásokkal összefüggő különös szabályok

 

 

4.- A Szerződés megkötésének a folyamata

4.1 – A Szolgáltatás megrendelése, a Szolgáltató ajánlata és annak a Megrendelő általi elfogadása

Regisztráció

A Megrendelő a Weboldalon nevének és e-mail címének a megadása után profilt hoz létre, amelynek adatairól az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt.

A Megrendelőnek az Üzemeltető Weboldalán a rá, mint érintettre vonatkozó adatvédelmi rendelkezések, valamint jelen ÁSZF rendelkezésinek elfogadása és megismerése után van lehetősége a szolgáltatások igénybevételére az alábbiak szerint:

Az Üzemeltető a Weboldalon lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy az ott közzétett Szolgáltatásokat megrendelje („Ajánlat”). A Megrendelő a Weboldalon, az erre alkalmas felületen közzétett Szolgáltatást ki tudja választani, ahol az adott Szolgáltatásra vonatkozó jellemzők, a szolgáltatás bruttó ellenértéke is feltüntetésre kerül.

Az Ajánlat megtétele, és így a Szolgáltatások igénybevétele során a Megrendelőnek az alábbi adatokat szükséges megadnia:

A Megrendelő vezetékneve és keresztneve

A Megrendelő telefonszáma és e-mail címe

Azt a természetbeni címet, ahol a megrendelt Szolgáltatást tudják nyújtani a Szolgáltatók

A Megrendelő az igényeinek megfelelő Szolgáltatás megrendelésével (a 2. pont a)-c) alpontjaiba szereplő adatai megadásával, jelen ÁSZF, és az adatvédelmi rendelkezések elfogadása után) elfogadja annak ellenértékét és megfizeti annak ellenértékét („Szolgáltatás Ellenértéke”). Az Üzemeltető a Megrendelő Ajánlatát e-mail üzenetben kapja meg, amelyet a Megrendelő megadott e-mail címre történő visszaigazolással fogad el. („Ajánlat Elfogadása”).

A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezésinek az elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy a takarítási szolgáltatások Szolgáltatók általi elvégzéséhez szükséges tisztítószereket és eszközöket saját maga köteles rendelkezésre bocsájtani a Szolgáltatás elvégzésének a helyén. Amennyiben ez a Szolgáltatás elvégzésének az időpontjában nem áll rendelkezésre, úgy ez nem eredményezi az Üzemeltető, illetve a Szolgáltató hibás teljesítését.

A Megrendelőnek a kiegészítő szolgáltatások körében lehetősége van a Weboldalon kiegészítő szolgáltatásként tisztítószereket, és takarításhoz szükséges eszközöket is megrendelni a Weboldalon található árakon.

A Megrendelőnek lehetősége van rendszeres Szolgáltatás megrendelésére („Rendszeres Szolgáltatás”).

Az Ajánlat megküldését, és annak az Üzemeltető általi megerősítését követően, lehetőség nyílik az alábbi fizetési lehetőségek közül választani:

Online bankkártyás fizetés általános alkalmi illetve manuális meghosszabbítású rendszeres takarítások esetén – Barion – Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

PayPal

Nem az Üzemeltető érdekkörében felmerülő körülmény, hogy a bankkártyás fizetési szolgáltatást teljesítő bank rendszerében felmerült hiba miatt az Üzemeltető nem tudja megterhelni a Megrendelő bankszámláját. Az Üzemeltető ezért felelősséget nem vállal, és abban az esetben, ha a Szolgáltatás Ellenértéke a fentiek miatt nem teljesíthető, azt úgy tekinti mintha a Megrendelő a Szolgáltatást lemondta volna.

A Szolgáltatás ellenértékének a megfizetése az alábbiak szerint történik.

A Szolgáltatás Ellenértéke a Megrendelő bankkártya adatainak a megadását követően kerül levonásra a Megrendelő számlájáról.

A Rendszeres Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltatás Ellenértéke minden foglalt időpont előtt 72 órával automatikusan levonódik. Rendszeres Szolgáltatás igénybevétele esetén a Megrendelő a Szolgáltatás első alkalommal történő megrendelésekor hozzájárul, hogy az Üzemeltető ismétlődően kezdeményezze a jövőben esedékes ellenértékek levonását, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlát a megrendelt Szolgáltatás Ellenértékével megterhelje.

Rendszeres Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltatás Ellenértéke a Szolgáltatás teljesítésének az időpontja előtt 72 órával kerül levonásra. Abban az esetben, ha a Megrendelő bankszámlája a Szolgáltatás ellenértékével nem terhelhető (egyenleg hiánya, más egyéb ok miatt), az Üzemeltető legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankszámla terhelését. Három sikertelen terhelési kísérlet után az Üzemeltető nem terheli tovább a Megrendelő bankszámláját, és úgy tekinti, hogy a Megrendelő a Szolgáltatást lemondta, azt nem kívánja igénybe venni.

 

 

5.- Számlázásra vonatkozó rendelkezések

Az Üzemeltető a Szolgáltatás ellenértékének a megfizetésével egyidejűleg számlát állít ki a Megrendelő részére a Szolgáltatás ellenértékéről, melyet a Megrendelő számlázási adatainál megadottak szerint állít ki.

 

 

6.- A megrendelhető Szolgáltatások tartalma

Közös szabályok

A Szolgáltató által kínált szolgáltatásokban Alapcsomagok és Opcionális Szolgáltatások is választhatók a megrendelés során.

Minden hozzáférhető felület portalanítása és tisztítása. Összes elemet porszívózása és felmosása. Tükrök tisztítása. Szőnyeg porszívózása. Pókháló eltüntetése. Asztalok, párkányok és szekrényajtók tisztítása. Lambéria tisztítása. Az alapvető teendőkhöz az alábbi helyiségek kapcsolódnak.

Takarítás a konyhában

Takarítás a fürdőszobában és a mellékhelyiségben

Takarítás a szobákban

Alapcsomagok

Opcionális szolgáltatások

A csomagokon kívül a Megrendelő az alábbi opcionális szolgáltatások közül választhat.

ablaktisztítás

ajtótisztítás

precíz takarítás

felújítás után takarítás

függöny tisztítás

redőnytisztítás

gardrób szekrény

ágynemű húzás

vasalás

mosás/teregetés

sütő belső tisztítás

mosogatás

konyhaszekrény

konyhai kisgépek

hűtőszekrény belső tisztítása

viráglocsolás

terasz tisztítás

grillrács tisztítás

szőnyegtisztítás

matractisztítás

kárpittisztítást

 

 

7.- Panaszok és kárfelelősség

Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatók által okozott károkért az Üzemeltető nem felel. A Megrendelő kizárólagosan a kárt okozó Szolgáltató felé fordulhat kártérítési igénnyel.

Abban az esetben, ha a Szolgáltatás teljesítése során a Megrendelők által biztosított tisztítószerek és eszközök rendeltetésszerű használatából eredően, nem a Szolgáltató magatartása miatt bekövetkező kár megtérítéséért sem a Szolgáltató, sem pedig az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatók szolgáltatásait csak az Üzemeltető által működtetett Weboldalon veszi igénybe.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtását követően a Weboldalon erre fenntartott helyen panasszal fordulhat az Üzemeltető felé. A Megrendelő a panaszában köteles fényképfelvételekkel igazolni a panaszában foglalt állításokat. Abban az esetben, ha az Üzemeltető a Megrendelő által írásban előadott, és annak megfelelően dokumentált panaszt alaposnak találja, úgy a Megrendelő az alábbiak közül választhat.

Megrendelő jogosult választani, hogy kéri az ismételt takarítás. Amennyiben a Szolgáltató, vagy megbízottja, alkalmazottja ellen, személyi kifogása van, kérheti, hogy más személy végezze ismételten a Szolgáltatást nála. Amennyiben nem kéri az ismételt Szolgáltatást, úgy a választhatja azt, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás díját fizesse vissza a részére.

 

 

8.- A Megrendelő szolgáltatással összefüggő kötelezettségei

A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltató részére a szolgáltatásnyújtás helyére történő bejutást, a Szolgáltatás nyújtásának előre egyeztetett időpontjában.

A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltató részére a Szolgáltatás nyújtásához szükséges tisztítószereket és eszközöket.

A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató

 

 

9.- A megrendelt Szolgáltatás lemondása, törlése

Amennyiben a Szolgáltató nem tud bejutni a Szolgáltatásnyújtás helyére az előre egyeztetett időpontban, vagy a Felhasználó a helyszínen közli a Szolgáltatóval, hogy nem tart igényt a megrendelt Szolgáltatásra, úgy a Megrendelő a Szolgáltatás ellenértékét teljes egészében köteles megtéríteni.

Amennyiben a szolgáltatásnyújtás helyszínén, a Szolgáltatás megkezdése után történik meg a lemondás, úgy a Megrendelő a Szolgáltatás ellenértékét teljes egészében köteles megtéríteni.

A Megrendelő a megrendelt Szolgáltatásokat az alábbiak szerint mondhatja le:

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltatást annak teljesítését megelőző 24 órán túl mondja le, úgy köteles az üzemeltető részére lemondási díjat (bánatpénzt) fizetni, melynek összege egyszeri szolgáltatás lemondása esetén … Ft, rendszeres Szolgáltatás esetén … Ft.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szolgáltatást annak teljesítését megelőző 24 órán belül mondja le, úgy köteles az Üzemeltető részére a Szolgáltatás teljes értékét megtéríteni.

 

 

10.- Kedvezmények

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Weboldalon mindenkor közzétett kedvezményeket alkalmazza az ott részletezett szabályok szerint.

 

 

11.- A Szerződés módosítása

A Felek között létrejött szerződés kizárólag írásban módosítható, a szerződés megkötésének, jelen ÁSZF-ben foglalt szabályai szerint.

 

 

12.- A Szerződés megszűnése

A Felek között létrejött szerződés a teljesítéssel megszűnik.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani illetőleg attól elállni az alábbi esetekben.

A Megrendelő a honlapon jogszabályba, jóerkölcsbe ütköző, vagy a más jogát egyéb módon sértő tartalmat kíván elhelyezni.

Abban az esetben, ha a Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késdelembe esett, és a Szolgáltató felszólítására sem rendezi a tartozását.

Ha a Megrendelő gazdasági társaság ellen jogutód nélküli megszünését eredményező eljárás indul, vagy ilyen eljárás megindításáról határoz.

A Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegése esetén.

A Szolgáltató írásban köteles elállni. A Szolgáltató a fenti esetek valamelyike szerinti elállása esetén már elvégzett munkák vonatkozásában a 5. pont szerint jogosult a vállakozói díj arányos részére.

 

 

13.- Záró rendelkezések

A Megrendelő a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak megosztására, hirdetésére, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Abban az esetben, ha a fenti magatartás megvalósításával a Megrendelő az Üzemeltetőnek, vagy a Szolgáltatónak, illetve harmadik személynek kárt okoz, köteles azt megtéríteni, és ezzel összefüggően az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

A felek kötelesek egymással együttműködni a Szerződés teljesítése érdekében. A felek az egymással való kapcsolattartás írásos formájaként fogadják el az e-mailben történő levélváltást.

A felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik felet érintő üzleti titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá. A titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Budapest, 2019. november 15